For Export Enquiries,
please contact us on:

 

+48 18 444 07 44
+48 18 444 00 40

export@novitus.pl

Kwestie prawne

Kto musi mieć kasę rejestrującą?

Kasę rejestrującą (potocznie zwaną fiskalną) muszą mieć firmy sprzedające towary i świadczące usługi klientom detalicznym, czyli osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, które na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie zostały zwolnione z obowiązku ich używania na kolejny okres.

Kogo obejmie obowiązek stosowania kas?

W § 4. Rozporządzenia zawarto katalog usług, do których nie przewiduje sie zwolnień z rejestracji na kasie rejestrującej:

Bez względu na osiągany obrót:

  • prowadzących sprzedaż:
   • perfum i wód toaletowych
  • świadczonych usługi
   • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
   • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
   • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
   • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
   • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
   • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
   • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
   • doradztwa podatkowego,
   • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
    • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
    • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
   • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 • z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Kiedy należy rozpocząć ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej?

Ewidencję sprzedaży perfum i wód toaletowych na kasie fiskalnej należy rozpocząć od 1 stycznia 2015.

Ewidencję usług (lekarze, prawnicy, warsztaty mechaniczne, przewóz pasażerów, doradztwo podatkowe, wyżywienie itp.) należy rozpocząć od 1 marca 2015 roku. Kasę należy zakupić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby był czas na jej zaprogramowanie, zapoznanie się z jej obsługą oraz przeprowadzenie procesu fiskalizacji.

Podatnicy rozpoczynający dopiero działalność po 1 stycznia 2015 roku mają 2 miesiące od pierwszej wykonanej usługi na zainstalowanie kasy fiskalnej i rozpoczęcie na niej ewidencji świadczonych usług.

Jakie są obowiązki podatnika stosującego kasę fiskalną?

 • rozpoczęcie rejestracji na kasie fiskalnej w wyznaczonym terminie
 • zgłoszenie kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
 • naniesienie na obudowę kasy w sposób trwały nadanego jej numeru ewidencyjnego,
 • dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży
 • wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy
 • rejestracji zaliczek na kasie w chwili jej otrzymania od klienta
 • sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym
 • sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca
 • prowadzenie poza kasą ewidencji zwrotów, reklamacji i ewidentnych pomyłek
 • przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat w przypadku kas z kopią papierową, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres
 • przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów
 • poddawania kasy obowiązkowym ustawowym przeglądom serwisowym nie rzadziej niż co 2 lata

Sankcje za brak kasy

 • Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.
 • Jeżeli podatnik nie rozpocznie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej w obowiązujących terminach nie będzie mógł oczywiście skorzystać z prawa odliczenia od podatku, kwot wydatkowanych na zakup kasy (obecnie 90 % jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł).
 • W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowiązany do jej posiadania może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie księgi (kasa fiskalna jest księgą w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.
 • W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzedaży, albo też w przypadku ewidencjonowania tylko części sprzedaży, którą podatnik powinien ewidencjonować, podatnik może zostać ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie księgi, albo w przypadku mniejszej wagi karą grzywny za wykroczenie skarbowe.
 • W przypadku nieprawidłowego ewidencjonowania na kasie rejestrującej, które jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowiązania podatkowego podatnik może zostać ukarany karą grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie księgi.
 • W przypadku niezgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik zobowiązany będzie do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej.

Serwisowanie urządzenia

 • Podatnik jest obowiązany do wykonywania przeglądów okresowych. Przegląd kasy powinien odbyć się nie rzadziej, niż co 24 miesiące.
 • Podatnik ma obowiązek zgłosić do serwisu każdą nieprawidłowość w działaniu kasy.
 • Podatnik ma obowiązek samodzielnej i stałej weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków.
 • Podatnik ma obowiązek przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie służby serwisowej.
 • W przypadku utraty książki kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany niezwłocznie zwrócić się do serwisu o wydanie duplikatu oraz powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Na stronie tytułowej tej książki kasy rejestrującej musi być umieszczony napis "DUPLIKAT".
 • Podatnik ma obowiązek poddania obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kas, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem przez podatnika do prowadzenia ewidencji.
 • Naruszenie obowiązków w zakresie zgłoszenia kasy do serwisu celem wykonania przeglądu skutkuje utratą prawa odliczenia do 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł) albo obowiązkiem zwrotu kwoty już odliczonej, albo otrzymanej wcześniej.

 

 
 
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus
 • Novitus